Program Info
Last ned DEMO    
BETONexpress F.A.Q   
Info siste versjon
Dokumentasjon

  

Dimensjonering av betongelementer med Eurocode 2

RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country

Med BETONexpress kan en enkelt utføre beregninger og analyser av betongelementer i henhold til Eurokode 2 (EC2). I tillegg benyttes Eurocode 7 for geotekniske analyser (fundament, støttemurer), Eurocode 1 for lastkombinasjoner og Eurocode 8 for seismiske beregninger. Materialegenskaper og beregningsparametre kan justeres ifølge krav til Nasjonalt anvendelsesdokument, NA. Enkelt spesifiseres nødvendige dimensjoner, laster og parametre for konstruksjonsobjektet og beregningene utføres samtidig. Forhåndsvalgte verdier og kontroll av feilaktige input verdier forenkler prosessen. Rapporten som produseres viser i detalj alle kalkulasjoner og beregninger trinnvis med referanse til korresponderende beregningsregler.  Bøyelister produseres samtidig, og ved hjelp av editor kan en legge til eller fjerne armering.
Et innholdssensitivt Hjelp system, veileder deg gjennom bruken av programmet og Eurokode reglementet.
Online brukermanual  er inkludert i programvaren. I tillegg er en meny med ingeniørverktøy inkludert: Omdannelse av enheter, tverrsnittsegenskaper, arealberegninger, egenskaper armeringsstål, jordtrykkskoeffisienter
.

Utfører beregninger med eurokodene enkelt og oversiktlig med referanser til regelverket.

Se flere typer betongplater

Se flere typer betongplater

  Betongplater

Tverrsnitt av plate i bøyning. Beregninger av platetverrsnitt for massive plater og ribbeplater utsatt for bøyemoment.

Toveisplater. Tre kategorier av toveisplater er inkludert. Plater understøttet på alle fire sider (fritt opplegg eller innspenning), plater understøttet på tre sider, eller plater understøttet på to tilstøtende sider. Opplagerbetingelser kan spesifiseres for hver plateside. Marcus' metode eller tabeller for lineære analyser er benyttet for beregninger av bøyemoment.

Enveis kontinuerlige plater. Beregninger av enveis kontinuerlige plater opp til 8 spenn, med mulige utkragerplater og jevnt fordelte laster (permanente og variable). Spennlengde, platetykkelse og last kan spesifiseres for hvert spenn. Statiske beregninger er utført med elementmetode, der det er tatt hensyn til de minst gunstige plassering av variable laster på felt for å oppnå maks. og min. verdier for bøyemoment. Momentet i opplager er beregnet i ytterkant av opplager. Momentet kan modifiseres ved omfordeling av moment, Eurocode 2 §5.5.

Utkragerplater. Beregninger av utkragerplater med variabel tykkelse. Jevnt fordelt last og konsentrert last (permanent og variabel) på fri ende kan spesifiseres.

Flatdekker, Skjærkraft fra konsentrerte laster (2015)
Dimensjonering av platetverrsnitt for skjær fra konsentrert lastinnføring i henhold til Eurocode 2, § 6.4. Kontroll av skjærkapasitet i kontrollsnitt rundt belastede flater. Dersom vEd er større enn verdien vrd,c, i det aktuelle kontrollsnittet, beregner programmet skjærarmering i henhold til Eurocode 2, § 6.4.5.

Dimensjonering av flatdekke (2015)
Dimensjonering av flatdekke med innerfelt dimensjoner Lx og Ly, og ytterfelt dimensjoner Lx’ og Ly’.
Spesifiser med JA eller NEI om du ønsker å bruke skjærarmering eller ikke. Dersom JA, vil skjærarmering beregnes hvis βVEd>Vrd,c,. Beregningen av moment og skjærkraft er basert på koeffisienter av kontinuerlig bjelke.
Dersom beregningene ikke godkjennes i henhold til Eurokodene, vil du få beskjed om f.eks. å øke tykkelse på plate.

Momentkapasitet. Momentkapasitet av platetverrsnitt med spesifisert armering.

Momentkapasitet med FRP forsterkning. Momentkapasitet av platetverrsnitt med spesifisert armering og forsterkning med FRP (Fiber armerte polymerer).

Lettbetong (LWAC)  Solid og ribbeplater
Armering mot bøyning er beregnet i henhold til Eurocode 2, § 6.1, i bruddgrensetilstand for bøyning. Rissviddebegrensning og nedbøyningsbegrensning beregnes i henhold til Eurocode 2 §7.3, §7.4 i bruksgrensetilstander (SLS). Armeringens minimumskrav er ifølge Eurocode 2, §8, §9.

Kontinuerlig bjelke

   Bjelker

Bjelketverrsnitt. Beregninger av rektangulære- eller T-bjelketverrsnitt utsatt for kombinert bøyning og skjær.  

Torsjon. Beregninger av rektangulære- eller T-bjelketverrsnitt utsatt for kombinert torsjon, skjær og bøyning.  

Bjelke over ett felt med kombinert last. Beregninger av ettfeltsbjelker med kombinert last. Bjelketverrsnitt kan være rektangulært, T-formet, eller ensidig T-bjelke.  Medvirkende flensbredde er evaluert i henhold til Eurocode 2 §5.3.2. Venstre og/eller høyre opplagerbetingelser for bjelken kan spesifiseres som fritt opplagret eller innspent opplager.

Kontinuerlig bjelke over flere felt. Beregninger av kontinuerlige bjelker, opp til 8 felt med mulige utkragerplater og jevnt fordelte laster.   De statiske beregninger er utført med elementmetode, der det er tatt hensyn til de minst gunstige plassering av variable laster på felt for a oppnå maks. og min. verdier for bøyemoment og skjærkraft. Momentet kan modifiseres ved omfordeling av moment, Eurocode 2, EC2 § 5.5,

Momentkapasitet. Evaluering av momentkapasitet  for bjelketverrsnitt med gitt armering.

Momentkapasitet med FRP forsterkning. Evaluering av momentkapasitet for bjelketverrsnitt med gitt armering og forsterkning med FRP.

Lettbetong (LWAC) Rektangulære bjelker eller bjelker med T-bjelketverrsnitt
Laster kan være permanente og variable lastkomponenter. Beregningene av lastkombinasjoner er henhold til EN 1990:2002.

Eksempel


kapasitetmxmy.gif (16718 bytes)

Søyler

Rektangulære og runde søyletverrsnitt med trykk og biaksial bøyning. Dimensjoneringen utføres ved numerisk integrasjon av betong- og stålkrefter på søylens tverrsnitt. I tillegg vises beregningsverdier utifra (P-Mx-My) tabeller For rektangulære søyler velges plassering av armering ( i hjørner/perimeter).

Enkeltstående staver Beregningene utføres i henhold til Eurocode § 5.8. Slankhetseffekt og 2.ordensteori (virkning av stavens forskyvninger) er betraktet i beregningene. Slankhet og effektive lengd defineres i henhold til § 5.8.3.2. Analysemetoden er i henhold til § 5.8.7.3., Faktor for økning av moment. Laster er aksialkraft og bøyemomenter i x-x og y-y retninger.

Slanke trykkstaver med biaksial bøyning. Beregningene utføres i henhold til Eurocode 2 § 5.8.. Slankhetseffekt og 2.ordensteori (virkning av stavens forskyvninger) er betraktet i beregningene. For varierende opplagerbetingelser kan en spesifisere retningen både i x og y retning (fast innspenning, dreibar innspenning eller fri ende). For kontinuerlige søyler i rammekonstruksjoner, kan rotasjonsinnspenningsgraden i endene spesifiseres. Belastningen ar aksial last og bøyningsmomentet i x-y retning i søyleende.

Tverrsnittskapasitet av rektangulære eller sirkulære søyler utsatt for trykk og enaksiale moment og trykk og biaksiale moment. Søylens tverrsnittskapasitet med gitte dimensjoner og armering, er beregnet med numerisk integrasjon av krefter i trykksone. De indre krefter i numerisk integrasjon er trykk av betong (parabolisk tøynings- spenningsdiagram), og trykk og strekk (elastoplastisk tøynings- spenningsdiagram) av armering i posisjon ved armeringsstenger. Resultatene er verdier i tabeller for kapasitetsoverflate, Pn-Mn for enaksial bøyning og Pn-Mx-My for biaksial bøyning.

Tverrsnittskapasitet av rektangulære eller sirkulære søyler med FRP forsterkning utsatt for trykk og enaksiale moment og trykk og biaksiale moment. Søylens tverrsnittskapasitet med gitte dimensjoner, armering og FRP forsterkning, er beregnet med numerisk integrasjon av krefter i trykksone. De indre krefter i numerisk integrasjon er trykk av betong (parabolisk tøynings-spenningsdiagram), trykk og strekk(elastoplastisk tøynings-spenningsdiagram) av armering i posisjon ved armeringsstenger, og trykk og strekk av FRP material (lineær tøynings- spenningsdiagram). Resultatene er verdier i tabeller for kapasitetsoverflate, Pn-Mn for enaksial bøyning og Pn-Mx-My for biaksial bøyning.

Grunnens bæreevne (2015)

Dimensjonering av fundamenter er basert på grunnens bæreevne. 

Den dimensjonerende vertikale bæreevne beregnes med analytiske eller semi-empiriske metoder.

Tillegg D av Eurocode 7, EN1997:2004 beskriver en metode for beregning av grunnens bæreevne.

Metodene i Tillegg D for drenerte og udrenerte forhold er inkludert i programmet. Dimensjonering av grunnens bæreevne er estimert for grensetilstand, EQU, STR og GEO.

CADfund01.gif (16344 bytes)

Søylefundament
Beregninger av firkantede eller rektangulære fundament, utsatt for vertikal last og moment. Fundamentene kan være flate eller skrå, sentriske eller eksentriske. Beregninger av lastkombinasjoner utføres i henhold til Eurocode 2, Eurocode 7 og Eurocode 1.

Eksakt beregning av trykkfordeling under fundament. Geotekniske beregninger med Eurocode 7. spenninger. 

 • Komplett tegning av fundamentet med armering genereres automatisk.

 • Eksport til pdf og dxf

Betongfundamenter for stålsøyler (2015)

Betongfundamenter av stålsøyler må beregnes for å motstå maksimalt jordtrykk og fundamentet må ha nok vekt for å hindre oppløft fra vind eller seismiske krefter.

Du kan spesifisere leddet søylefot og fastinnspent søylefot. Du kan også spesifisere om fundamentet har stål-strekkbånd for å ta horisontale strekkrefter som virker utover.

Se flere stottemurer

Støttemurer
 • Beregninger av gravitasjonsmurer av mur eller betong er basert på Beregninger med bruddgrensetilstander i henhold til Eurocode 6, eller Beregninger med tillatte spenninger.
 • Beregninger av vinkelmurer er basert på Beregninger med bruddgrensetilstander for betong i henhold til Eurocode 2.

Stabilitetskontroll er basert enten på Beregninger med bruddgrensetilstander i henhold til Eurocode 7, eller med Kontroll av veggstabilitet med sikkerhetsfaktorer. Beregninger av passivt og aktivt jordtrykk er utført ved å benytte Coulomb's teori. Beregninger av lastkombinasjoner utføres i henhold til Eurocode 2, Eurocode 7 og Eurocode 1. Seismisk last av jordtrykk er beregnet med teorien av Mononobe-Okabe. (Eurocode 8, Del-5).  Tilleggslaster for jordskjelv er horisontale og vertikale seismiske krefter fra massene av konstruksjonen ifølge Eurocode 8, Del 5.

 • Komplett tegning av muren med armering genereres automatisk.

 • Eksport til pdf og dxf

Vannbasseng, svømmebasseng (2015)

Beregninger for rektangulære vannbasseng. Dimensjonering for 2-Dimensjonalt tverrsnitt i bassengets kortside (bredde).

Hoveddimensjoner er bredde av basseng B [m] ,  lengde av basseng L [m], og bassengdybde H [m].

Bassenget er antatt å stå på elastisk grunn og er analysert med elementmetoden. Bassengvegger er delt i to bjelkeelement med lengde H/2. Bassenggulv er modellert med 16 bjelkeelement med knutepunkt til grunn med elastiske fjær. Stivheten til elastiske fjær er beregnet fra Winkler’s  fundament modul, Ks [kN/m2/m].

 

Alle lastforhold er inkludert ifølge Eurocode 0, (EQU,STR, og GEO) for:

 • Tomme vannbasseng (kun jordtrykk),
 • Fylte vannbasseng uten jordtrykk
 • Fylte vannbasseng med jordtrykk   

Dimensjonering av armert betong inkluderer også krav for bruksgrensetilstand med rissanalyse og kontroll, rissvidde spesifisert fra bruker.

                                   Kjellervegger (2015)

Det er to typer kjellervegger.

 • Vegger med null horisontal forskyvning i bunn.

 • Vegger med null horisontal forskyvning i bunn og topp 

I det første tilfellet er utgliding hindret på grunn av grunnplate. Det aktive jordtrykk er som vanlig beregnet med Coulomb’s (1776) or Rankine’s (1857) teorier. Eurocode 7, § 9.5.1. 

I det andre tilfellet, når veggens topp også er hindret horisontal bevegelse, er det horisontale jordtrykk i hviletrykkondisjon (Ko), i henhold til  to Jaky’s (1948) , Eurocode 7, § 9.5.2.

 

Dimensjonering av armert betong inkluderer også krav for bruksgrensetilstand med rissanalyse og kontroll, rissvidde spesifisert fra bruker.

             Bærevegger  (2015)

Bærevegger med vertikal eller horisontal last på topp uten jordtrykk.  Den horisontale lasten på topp kan defineres fra Eurocode 1, 1-1:2001, Tabell 6.12

I henhold til Nasjonalt Tillegg, og byggets bruk, er vanlig verdier qk~ 0.50 to 1.00 (kN/m2)

Den horisontale lasten på toppen kan også defineres ifølge Eurocode 1, 1-7:2006, i tilfelle ulykkeslaster.
Vegger med jevnt fordelt horisontallast  (2015)

I tilfelle vindlast er vindtrykket i henhold til Eurocode 1, 1-4:2005.

Eksempel konsoll

 Konsoller

Konsoller beregnes ifølge Eurocode 2, § 5.6.4,§ 6.5, og Annex J.3. Konsoller med 0.40<=ac/hc<=1, beregnes med en enkel stavmodell basert på strekkstaver og trykkfelt/trykkstaver.

Konsoller med ac/hc<0.40  beregnes med å benytte hc=2ac. Konsoller med ac/hc>1 er beregnet med teorien strekkteori, i likhet med utkragerbjelke.

Betongens bærende trykk, under bæreplate, er kontrollert for å ikke være større enn 0.60 Fcd

Lastkombinasjoner i henhold til Eurocode 0 og 1.

Eksempel høy bjelke Høye bjelker

Høye bjelker med dimensjoner Leff/h<=2, hvor  Leff er lengde og  h høyde.

Beregningsmetoden for høye bjelker er basert på elastiske materialegenskaper. Beregningsmodellen, en enkel stavmodell basert på strekkstaver og trykkfelt/trykkstaver.(Eurocode 2, § 5.6.4).

 • Komplett tegning av høye bjelker med armering genereres automatisk.

 • Eksport til pdf og dxf

Rediger Bøyeliste Bøyelister

Detaljerte bøyelister produseres samtidig med rapporten. I bøyelistene inkluderes alle konstruksjonsobjektene som er valgt. Rekkefølgen av objektene kan også justeres.

Du kan enkelt redigere og oppdatere bøyelistene med nedtrekksmenyer.   

Vis rapport

Vis rapport

Rapporten viser i detalj alle kalkulasjoner og beregninger trinnvis med referanse til korresponderende beregningsregler. Rapporten inneholder også oppriss, grafer og formler. I tillegg kan bruker spesifisere tittel, logoer og font.

Ved forhåndsvisning av rapporten vises alle objekter som er markert i vinduet med konstruksjonsobjekter.  Du kan enkelt justere rekkefølgen av objektene i rapporten.  

Rapportens tekst kan eksporteres til fil i Word format.

Valg av Beregningsregler Parametere-Beregningsregler

Alle parametere er innstilt i henhold til den nasjonale standard som velges. Når du velger NA for Norge, er alle beregningsparametre er satt i henhold til EN-NS. Om du ønsker å forandre parametere, kan velge andre beregningsregler dersom du ikke benytter Eurocode med nasjonal standard:

Du kan velge kombinasjoner av beregningsregler:

 • Armert betong - I henhold til Eurocode 2 eller  Nasjonal standard (dersom tilgjengelig)
 • Geotekniske beregninger for fundament og støttemurer - Beregninger med Bruddgrensetilstander i henhold til Eurocode 7 eller  Beregninger med tillatte spenninger.
 • Prosjektering av gravitasjonsmurer - Beregninger med Bruddgrensetilstander i henhold til Eurocode 6 eller Beregninger med tillatte spenninger.
 • Seismisk beregning - Seismiske beregninger ( i fundament og støttemurer), i henhold til Eurocode 8 eller Ingen seismiske beregninger.

Parametre for beregningsregler og forhåndsvalgte verdier kan justeres og innstilles av bruker.

EC2 Tabeller og diagrammer

Materialer - Betong - Stål

 • Betongens tøyningskurve
 • Arbeidsdiagram for normalbetong
 • Armeringens tøyningskurve
 • Kryptall
 • Svinntøyning
 • Betongoverdekning
 • Kapasitet av tverrsnitt

  • Kapasitet for bøyemoment av platetverrsnitt
  • Kapasitet for bøyemoment av bjelketverrsnitt
  • Kapasitet for bøyemoment av bjelketverrsnitt med flens
  • Kapasitet av søyletverrsnitt
  • Skjærkapasitet

  Bøyningsdiagrammer

  • Bøyedimensjonering Koeff. Kd, ks
  • Bøyedimensjonering Koeff med, w
    

  Diagrammer søyler

  • Normalkraft og Bøyemoment rektangulært tverrsnitt
  • Normalkraft og Bøyemoment sirkulært tverrsnitt
  • Biaksial bøyning rektangulært tverrsnitt

    
  Diagram, Knekklengder for rammesøyler
  • Knekklengde
  • Diagram, Kontroll av nedbøyning

    
  Arealtreghetsmomenter-bøyestivhet
  On line hjelp

  Et innholdssensitivt Hjelp system, guider deg gjennom bruken av programmet og Eurocode reglementet.

  Brukermanual inkludert

  Online brukermanual i pdf format.

  Omdannelse av enheter

  tversnittsegenskaper

    Ingeniørverktøy

  Nyttige redskap for ingeniøren.

  • Omregning av enheter
  • Beregning av Tverrsnittsegenskaper
  • Arealberegninger   
  • Stålprofiler
  • Jordtrykkskoeffienter

  Gå til bestilling

  Last ned gratis DEMOversjon BETONexpress ...

  Revised: desember 01, 2023.  

   

   

   

   
  RUNET Norway as,
  Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

  NO 984 065 280 MVA 

  epost: salg(at)runet.no

  Tel: (+ 47) 467 51 102 

  Copyright © RUNET software. All rights reserved.