RUNET
programvare
kundeservice
nedlasting
nyheter
priser
bestill
kontakt oss
nyttige linker
choose country
Medlemmer av CEN


CEN European Committee for standardization

National members of the European Committee of Standardization:
Country National organisation Link National norm
Austria  ÷sterreichisches Normungsinstitut (ON)         www.on-norm.at OENORM EN
Belgium  Institut Belge de Normalisation (IBN)Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN)       www.ibn.be NBN EN
Cyprus Cyprus Organization for Standardization (CYS)     www.cys.org.cy CYS EN
Czech Republic Czech Standards Institute (CNI)       www.cni.cz CSN EN
Denmark Dansk Standard (DS)         www.ds.dk DS/EN
Estonia Estonian Centre for Standardisation (EVS)     www.evs.ee EVS EN
Finland  Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)     www.sfs.fi SFS-EN
France Association Franeaise de Normalisation (AFNOR)   www.afnor.org NF EN
Germany Deutsches Institut fŁr Normung e.V. (DIN)    www.din.de DIN EN
Greece Hellenic Organization for Standardization (ELOT)    www.elot.gr ELOT EN
Hungary Hungarian Standards Institution (MSZT)     www.mszt.hu MSZT
Iceland Icelandic Standards (IST)        www.stadlar.is IST EN
Ireland National Standards Authority of Ireland (NSAI)        www.nsai.ie IS/EN
Italy Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)   www.uni.com    UNI EN
Latvia Latvian Standards Ltd (LVS)       www.lvs.lv LVS
Lithuania Lithuanian Standards Board (LST)       www.lsd.lt LST  EN
Luxembourg Service de l'Energie de l'Etat (SEE)Organisme Luxembourgeois de Normalisation   www.see.lu   SEE-EN
Malta Malta Standards Authority (MSA)  www.msa.org.mt MSA EN
The Netherlands Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)  www.nen.nl NEN-EN
Norway Standard Norge (SN)  www.standard.no NS-EN
Poland Polish Committee for Standardization (PKN) www.pkn.pl PN-EN
Portugal Instituto Portuguzs da Qualidade (IPQ)       www.ipq.pt NP EN
Slovakia Slovak Standards Institute (SUTN)         www.sutn.gov.sk/ STN EN
Slovenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)  www.sist.si SIST EN
Spain Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion (AENOR) www.aenor.es UNE EN
Sweden Swedish Standards Institute (SIS)          www.sis.se SS-EN
Switzerland Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)     www.snv.ch SN-EN
United Kingdom British Standards Institution (BSI)        
www.bsi-global.com BS EN

 


  hjem produkter kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss

Copyright © RUNET Norway as. All rights reserved.

Back to top