Program Info
Last ned DEMO    
F.A.Q   
Info nyeste versjon
   

Beregninger med Eurokoder

RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
EUROCODEexpress   

Go to order

En omfattende, men forståelig programvare som inkluderer aspekter med de viktigste tema fra alle standarder for konstruksjonsmessig og geoteknisk prosjektering av bygg- og anleggsarbeider, Eurokodene.

Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
Eurokode 1: Laster, Laster på konstruksjoner
Eurokode 2: Betong, Prosjektering av betongkonstruksjoner
Eurokode 3: Stål, Prosjektering av stålkonstruksjoner
Eurokode 4: Samvirke, Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong                                
Eurokode 5: Tre, Prosjektering av trekonstruksjoner
Eurokode 6: Mur, Prosjektering av murkonstruksjoner
Eurokode 7: Geoteknikk,
Geoteknisk prosjektering
Eurokode 8: Jordskjelv
, Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning

EUROCODEexpress er en komplett løsning, med kilder for forståelse, informasjon og konstruksjonsberegninger med Eurokodene med Nasjonale Tillegg. Programmet er bygget opp med grupper av komponenter basert på de ulike Eurokodene. En kan designe og beregne konstruksjonsobjekter basert på de ulike Eurokodene, velge Nasjonalt tillegg, justere materialer og parametere. I tillegg kan en utføre beregninger og analyser av 2D rammestrukturer. Diagrammer og tabeller som forenkler bruk og forståelse av Eurokodene er inkludert i programmet.


   Eurokode 0, Grunnlag for prosjektering

Grunnleggende beregningsprinsipper, Likninger og verifisering
Partialfaktorer
Lastkombinasjoner
Materialfaktorer

EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010
Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

 

Eurokode 1, Laster

        Laster på konstruksjoner
            Kategorier av areal
            Nyttelaster
        Snølaster
        Vindlaster

EN 1991-1-1:2002/AC:2009
Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger

Snølaster

 Snølast på mark
 Snølast på tak
 Snølast på snøfanger
 Snølast på takutstikk

EN 1991-1-3:2003/A1:2015
Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-3: Allmenne laster - Snølaster

Vindlaster

Vindhastighetstrykk
Vindtrykk på vertikale vegger
Vindtrykk på flate tak
Vindtrykk på pulttak
Vindtrykk på saltak

EN 1991-1-4:2005/A1:2010 /AC:2010
Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster

Eurokode 2, Betong

EN 1992-1-1:2004/AC:2010
Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

   Tabeller og grafer fra Eurocode 2     

Arealtreghetsmomenter-bøyestivhet

Betong- og stålmaterialer, kryp, svinn og betongoverdekning
Kapasitet av platetverrsnitt med bøyning, skjær
Kapasitet av bjelketverrsnitt med bøyning, skjær
Tabeller med dimensjonering for bøyning Tabeller for dimensjonering av søyler med enkel og biaksial bøyning.
Knekklengder for rammesøyler
Tabeller for kontroll av nedbøyning

Betongplater
 

Tverrsnitt av plate med bøyning

Tverrsnitt av ribbeplate med bøyning

Skjærkraft fra konsentrerte laster

         Tverrsnitt av lettbetongplate

Kontinuerlige plater

Utkragerplater

Toveisplater

  Betongbjelker
 

Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft

T-bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft

Bjelketverrsnitt med torsjon

Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft, lettbetong

T-bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft lettbetong
Bjelke over ett felt med kombinert last
Kontinuerlig bjelke med fordelt last

 

  Betongsøyler

    Søyletverrsnitt med toakset moment

    Enkeltstående søyle

    Enkeltstående søyle, biaksial bøyning

    Kapasitet av søyle (enkel eksentrisitet)

 Eurokode 3 - Stål
EN 1993-1-1:2005/AC:2009
Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
EN 1993-1-3:2006/AC:2009
Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-3: Konstruksjoner av kaldformede tynnplateprofiler
EN 1993-1-5:2006/AC:2009 /A1:2017
Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-5: Platekonstruksjoner
EN 1993-1-6:2007/AC:2009/A1:2017
Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-6: Skallkonstruksjoner
EN 1993-1-7:2007/AC:2009
Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-7: Skivekonstruksjoner
EN 1993-1-8:2005/AC:2009
Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-8: Knutepunkter
Tabeller og grafer fra Eurokode 3

Bøyningsknekking
Vipping
Knekklengder for rammesøyler

Stålprofiler

Tverrsnittsegenskaper, Internasjonale profiler
Klassifisering, kapasitet og knekkapasitet av tverrsnitt

  Tverrsnittskapasitet

Enkel snittkraft
Dobbel snittkraft
Kombinasjon av snittkrefter 

  Knekkapasitet
Bøyeknekkingskapasitet av staver i sentrisk trykk, Nc
Vipping av staver under bøyning, Nc-My-Mz

Vipping My, Vipping Nc-My

   Stålbjelker

Ettfelt bjelker
Tofelt kontinuerlige bjelker
Ettfelt bjelker med utkrager

Stålsøyler

Søyler belastet med aksiallast
Søyler belastet med aksiallast og bøyningsmoment
Søyler belastet med aksiallast og toaksel-bøyningsmoment
   Dimensjonering av skrueforbindelser

Dimensjonering av dobbeltsnittet nagle
Bjelke på bjelke forbindelser med stegvinkler
Bjelke-søyle forbindelser med stegvinkler
Leddet søylefotforbindelse

Eurokode 4, Samvirke
 

  Stål- betong samvirkebjelker

  Samvirke tre- betong gulv

1994-1-1+NA, AC:2009

Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

 

 

Eurocode 5, Tre
 
bullet Bruddgrensetilstander
bullet Treforbindelser
bullet Trebjelker
bullet Tregulv
bullet Tak
 

EN 1995-1-1:2003 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
EN 1995-1-2:2003 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner – Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

Ultimate limit state

Bruddgrensetilstander

    Strekk
    Trykk
    Bøyning
    Skjær
    Vridning
    Stabilitet

Design of various cases of single or combined action according to Eurocode 5, EN 1995-1-1:2004 § 6, round and rectangular sections.
 

Treforbindelser

Kapasiteten Rd er beregnet i henhold til Eurocode 5, EN 1995-1-1:2004 § 8. 

Trebjelker

          Trebjelke over ett spenn
          Kontinuerlig bjelke over to spenn

Tregulv
  
        
Gulv over ett spenn
         Gulv over to spenn

 
 

Tretak

Takstol med stålplateforbindelser
Takstol med tømmerforbindelser
Loftromtakstoler
Pulttak

Automatisk generering av tegninger
Detaljerte tegninger av takstolkonstruksjon og forbindelser produseres automatisk. Spesialisert CAD modus, der du kan justere utseende og innhold av tegningen, før utskrift. Export til DXFog PDF filer.

Brannteknisk dimensjonering i henhold til NS-EN 1995-1-2:2004

Forbindelser kan spesifiseres, type stålplate, platetykkelse, grad av stivhet i forbindelser, type og størrelse spiker, bolter eller skruer..
Du kan også velge om du ønsker enkle eller flere plater i forbindelser med flere enn to elementer.

Skjøter beregnes automatisk for lange elementer.

 

   

Eurocode 6, Mur

bullet Karakteristisk kapasitet av murverk
bullet Diagrammer dimensjonering
bullet Kapasitet
bullet Prosjektering av murverk
 

Eurocode 6 EN 1996-1-1:2005 Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner

Karakteristisk kapasitet av murverk

Material faktorer
Karakteristisk trykkapasitet av murverk
Karakteristisk skjærkapasitet av murverk
Karakteristisk momentkapasitet av murverk
 

Eurokode 6 Diagrammer

Aksiallastens eksentrisitet
Reduksjonsfaktor for eksentrisitet og slankhet
Bøyemomentfaktorer
 

Kapasitet

         
Karakteristisk trykkapasitet av murverk
Karakteristisk skjærkapasitet av murverk
Karakteristisk momentkapasitet av murverk
 

Dimensjonering av murverk

Murvegg med vertikallast
Murvegg med skjærlast
Murvegg med vindlast

Yttervegg mur

   

Eurocode 7, Geoteknikk

bullet Eurocode 7 Parametere
bullet Grunnens vertikale bæreevne
bullet Søylefundament
bullet Støttemurer

EN 1997-1:2004/AC:2009  
Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 1: Allmenne regler

Grunnens vertikale bæreevne
 

Drenerte forhold
Udrenerte forhold

Beregningene av grunnens bæreevne er kalkulert med analytiske metoder i Nasjonalt Tillegg D i Eurokode 7.

 

Søylefundament

    Fleksibelt fundament med sentrisk belastning
    Fleksibelt fundament med eksentrisk belastning
    Fundament av stålsøyle (N-H,fastlager)
    Fundament av stålsøyle (fastinnspent)

Eksakt beregning av trykkfordeling under fundament. Geotekniske beregninger etter Eurocode 7, EN 1997-1:2004. Lastkombinasjoner ihht Eurocode 7 (EQU, STR, GEO lasttilfeller).
 

Støttemurer

   Vinkelmurer (med for - eller baklabb)
   Grunnmurer
   Jordtrykkskoeffisienter (aktive og passive)

  • Murer uten baklabb. Aktivt jordtrykk er beregnet med Coulomb's teori veggens bakside.
  • Murer med baklabb. Aktivt jordtrykk er beregnet med Rankine's teori på vertikal overflate på baklabb. 
  • Grunnmurer. Jordtrykk er typen hviletrykk.

Jordskjelvanalyser i henhold til Eurokode 8 (EC8),  Mononobe-Okabe.

 

 Tegninger av støttemurer med armering.

Eurokode 8,  Jordskjelv

  Elastisk responsspektrum

  Dimensjonering responsspektrum

EN 1998-1:2004/A1:2013/AC:2009
Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger

  Byggstatikk

 Tabeller

Bjelke over ett felt
Arealtreghetsmomenttabeller
Bjelkediagrammer V, M
Bjelkediagrammer, Enhetslast

Endekrefter av bjelker
Nedbøyning av bjelker
Nedbøyning av tyngdepunkt (krumningsflatemetoden )
Tabell for hurtigintegrasjon

FRAME2D Design

I EUROCODEexpress er det inkludert et program for beregninger av 2-dimensjonale rammekonstruksjoner og bjelkerister.

En 2-dimensjonal element metode, med  beregninger av bruddgrensetilstander for elementer av armert betong, stål og tre, i henhold til Eurokodene 2,3 or 5.

 

Go to order

 Parametere:

NA-Nasjonale Tillegg

Parametere i beregninger, justeres og velges utifra den spesifikke Eurokode og NA.

Materials, karakteristiske materialegenskaper for betong, stål, tre, grunn, etc kan justeres i henhold til Eurokodene og Nasjonale tillegg.
 

Snølast på grunn Valg av region og snøsone.

Vind og vindlaster Valg av region og vindsone

Jordskjelv  Valg av region og seismisk sone

Last ned gratis demoversjon av EUROCODEexpress ...
 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.